CENTRUM PRO PLICNÍ HYPERTENZI VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Právní prohlášení

Tento text obsahuje všeobecné informace ohledně právního charakteru stránek www.pph.cz a zejména úpravu práv a povinností třetích osob při přístupu na stránky www.pph.cz a používání informací zde obsažených.
Čtěte prosím tyto informace se zvýšenou pozorností.

1) Stránky obsahují informace o výrobcích a službách k diagnostikování, prevenci a léčení nemocí. Léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis podléhají omezením, pokud jde
o distribuci, výdej a propagaci. Nic co je zde uvedeno nesmí být považováno jako podávání závazných rad, návodů nebo doporučení a na nic co je obsahem této stránky nemá být pohlíženo jako na základ pro jakékoliv závazné rozhodnutí nebo činnost. Je velmi důležité spoléhat na odbornou pomoc a rady lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví v souvislosti s péčí o zdraví, a to v závislosti na konkrétní situaci. Provozovatel těchto stránek nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na nich uvedeny. Provozovatel těchto stránek nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.

2) Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek www.pph.cz nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv provozovatele těchto stránek a třetích osob. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

3) Na těchto stránkách jsou prezentovány také registrované ochranné známky, patenty či další oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům.

4) Údaje na stránkách www.pph.cz mají pouze informační charakter a provozovatel se snaží na tyto stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.