CENTRUM PRO PLICNÍ HYPERTENZI VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Centrum pro plicní hypertenzi Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je největším expertním centrem pro plicní hypertenzi v České republice. Působí v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se všem typům chronické plicní hypertenze. Jako jediné se zabývá komplexní léčbou chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH) včetně léčby chirurgické. Poskytuje tuto léčbu rovněž nemocným referovaným ze zahraničí (Slovensko, Rumunsko).

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze patří od roku 2017 mezi 17 evropských expertních center, které jsou součástí Evropské referenční sítě (European Reference Network) zaměřené na problematiku plicní hypertenze.

Kontakt:
Centrum pro plicní hypertenzi VFN
II. interní klinika VFN a 1.LF UK
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 800 333 340, Fax: 224 912 154,
E-mail: pavel.jansa@vfn.cz
Web: www.cteph.cz, www.infopah.cz

 

Náš tým zleva: doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., MUDr. Jan Kuchař; MUDr. Regina Herčíková; Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.; Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.; MUDr. David Ambrož; Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 

HISTORIE

Dr.OttoKlein1881-1968Dr. Otto Klein

Rozvoj srdeční katetrizace a Dr. Otto Klein

První pravostranná srdeční katetrizace provedená v roce 1929 Wernerem Forssmannem představuje nepochybně jeden z klíčových milníků v poznání centrální cirkulace. Významnou, byť opomíjenou postavu v této oblasti představuje plzeňský rodák Otto Klein (1881-1968). Medicínu studoval na pražské německé univerzitě a po promoci působil na II. interní klinice tehdejší pražské univerzitní nemocnice. Již v roce 1930 přednášel v Praze a ve Wiesbadenu o svých zkušenostech s měřením srdečního výdeje pomocí Fickova principu u 11 pacientů. Přímý odběr smíšené žilní krve pomocí punkce srdce považoval za příliš riskantní a proto zvolil katetrizaci srdce jako metodu bezpečnější.

V rozvoji srdeční katetrizace Dr. Klein v dalších letech nepokračoval, neboť přednosta jeho pracoviště Prof. Nonnenbruch neměl pro tuto aktivitu pochopení. Posléze Klein navštívil Boston, kde se marně snažil přesvědčit kolegy o významu odběru krevních vzorků z různých srdečních oddílů. A tak tato myšlenka čekala dalších 12 let na Cournanda a Richardse, kterým byla v roce 1956 spolu s Forssmannem za jejich přínos pro srdeční katetrizaci a studium krevního oběhu udělena Nobelova cena. Klein však zůstal opomenut.


 

Plicní hypertenze na II. interní klinice VFN v Praze do roku 1998

Prof.MUDr.SeverinDaum1923-2005Prof. Severin DaumHistorie zájmu o centrální cirkulaci na dnešní II. interní klinice VFN a 1. LF UK sahá až k jejím samotným počátkům. Již tehdy bylo toto pracoviště spojeno s pneumologií, která se stala postupně samostatným klinickým oborem. Významnými osobnostmi té doby byli profesoři Bohumil Eiselt, Emerich Maixner, Josef Thomayer a Ladislav Syllaba.

V roce 1959 vznikla na II. interní klinice vedené Prof. Františkem Herlesem hemodynamická laboratoř. Její pracovníci (zejména Severin Daum, František Boudík, Vlastimil Ježek a Alois Ouředník) představovali jednu z kardiopulmonálních výzkumných skupin, které se dále konstituovaly v Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze – Krči a v Ústavu klinické a experimentální terapie, později také v Hradci Králové a Brně.

Díky nepřízni doby minulé kardiopulmonální skupina na II. interní klinice postupně zanikla. V roce 1969 emigroval Prof. Daum a Doc. Ouředník (habilitován až po roce 1989) se postupně soustředil na funkční diagnostiku a na chronické pneumopatie. Až do nuceného odchodu v roce 1976 s ním spolupracoval MUDr. Zdeněk Susa. Ten pak pracoval léta na Pneumologické klinice ve Veleslavíně. Na II. interní kliniku se mohl vrátit po roce 1989. Zdejší pneumologické oddělení se postupně vedle péče o nemocné s chronickými respiračními onemocněními a funkční diagnostiky pro pacienty kardiocentra začalo vracet k původnímu tématu plicní cirkulace.


 

SOUČASNOST

Plicní hypertenze na II. interní klinice VFN v Praze po roce 1998

V roce 1998 vzniklo na II. interní klinice vedené Prof. Aschermannem první specializované centrum pro pacienty s primární plicní hypertenzí v ČR. Postupně se zájem rozšířil na celou problematiku chronické plicní hypertenze. Pracoviště zavedlo v České republice všechny léčebné postupy plicní arteriální hypertenze. Centrum úzce spolupracuje s Revmatologickým ústavem v Praze v problematice plicní hypertenze u systémových onemocnění pojiva, prakticky se všemi pneumologickými pracovišti v ČR v problematice plicní hypertenze u respiračních onemocnění, se Spánkovou laboratoří Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v problematice plicní hypertenze u syndromu spánkové apnoe, s poradnami pro vrozené srdeční vady v dospělosti a s transplantačním centrem na III. chirurgické klinice FNM a 1. LF UK v Praze.

V roce 2003 Centrum pro plicní hypertenzi na II. interní klinice a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK ve spolupráci s Prof. Eckhardem Mayerem z Kliniky kardiochirurgie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice v Mainzu (SRN) zahájili teoretické přípravy projektu endarterektomie plicnice u chronické tromboembolické plicní hypertenze. Vlastní operační program byl započat v září 2004. Do roku 2017 bylo v Kardiocentru VFN provedeno 300 plicních endarterektomií s výsledky srovnatelnými se špičkovými zahraničními pracovišti. Pracoviště poskytuje tuto léčbu rovněž nemocným referovaným ze zahraničí (Slovensko, Rumunsko). Vedle léčby chirurgické rozvíjí centrum v posledních letech intenzivně také perkutánní léčbu CTEPH pomocí balónkové angioplastiky.

S cílem zásadně zlepšit záchyt chronické plicní hypertenze v ČR se podařilo v roce 2006 vytvořit síť spolupracujících 30 renomovaných echokardiografických laboratoří po celém území ČR, které se podrobněji soustředí na echokardiografický obraz onemocnění plicní cirkulace a pravého srdce.

Pracovníci Centra pro plicní hypertenzi jsou hlavními autory doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze v ČR a v roce 2005 iniciovali vznik Pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti. Centrum poskytuje rovněž odborné zázemí pro Sdružení pacientů s plicní hypertenzí v ČR a od roku 2006 organizuje dvoudenní kurzy věnované problematice plicní hypertenze pro lékaře z ČR i ze zahraničí.

 

Zleva: MUDr. Jan Kuchař; Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.; Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.; MUDr. Regina Herčíková; MUDr. David Ambrož; doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.